ALGEMENE VOORWAARDEN  OPTIE 1 NIJKERK

Op alle rechtsverhoudingen tussen de heer C.A.G. Schalk, h.o.d.n. en hierna verder te noemen: ‘Optie 1 Nijkerk’, kantoorhoudende te Nijkerk, en diens wederpartijen zijn deze Algemene Voorwaarden (verder te noemen “Algemene Voorwaarden”) van toepassing.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort onder nummer 65153324, alsmede is de tekst te downloaden op de website van Optie 1 Nijkerk: www.optie1nijkerk.nl. Optie 1 Nijkerk stelt op aanvraag klant/consument omgaand de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos ter beschikking.

Onder klant wordt verstaan degene met wie Optie 1 Nijkerk een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van producten en/of voor het verrichten van diensten.

Onder consument wordt verstaan de klant die een product of dienst van Optie 1 Nijkerk afneemt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Onder Opdrachtnemer wordt verstaan diegene ten behoeve van een klant/consument van Optie 1 Nijkerk een opdracht uitvoert.

Onder overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst tussen klant en Optie 1 Nijkerk op grond waarvan door Optie 1 Nijkerk een product of dienst wordt geleverd, alsmede een over­een­komst van opdracht waarbij Optie 1 Nijkerk de opdrachtgever is.

Onder producten wordt verstaan de door Optie 1 Nijkerk ter verkoop aangeboden producten, zoals (pre paid) mobiele telefoons met toebehoren, vaste (dect) telefoons, cartridges, faxapparatuur en carkits.

1          Aanbieding en overeenkomst

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechts­betrekkingen en overeenkomsten waarbij Optie 1 Nijkerk deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkingen en aanvul­lingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdruk­kelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2       Alle aanbiedingen en andere uitingen van Optie 1 Nijkerk zijn vrijblijvend, tenzij door Optie 1 Nijkerk in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De door Optie 1 Nijkerk verstrekte prijslijsten, brochures, ander drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

1.3       Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Optie 1 Nijkerk en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalin­gen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.5       Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

1.6       Optie 1 Nijkerk is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden, doch niet na hierover overleg gepleegd te hebben met de klant onder opgave van de kosten. De hieruit voortvloeiende overeenkomst laten rechten en verplichtingen ontstaan tussen klant en derde en zullen Optie 1 Nijkerk nimmer binden.

1.7       Indien en voor zover Optie 1 Nijkerk diensten van derden middellijk levert, zullen, mits door Optie 1 Nijkerk aan klant is medegedeeld dat het om diensten van derden gaat of indien dat anderszins kenbaar is aan klant, voor wat betreft die diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijde­stel­ling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen ter inzage bij Optie 1 Nijkerk en worden op verzoek van de klant aan hem toege­zonden. Mochten de voorwaarden van de derde om welke reden dan ook niet van toepassing worden geacht, dan geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

1.8       Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn is de klant/consument gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.

1.9       Optie 1 Nijkerk behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2          Aflevering

2.1       De plaats van aflevering is te Nijkerk, in de vestiging van Optie 1 Nijkerk, tenzij anders overeengekomen.

2.2       Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten gaat op de klant/consument over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in diens feitelijke beschikkingsmacht of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Optie 1 Nijkerk aan de klant heeft verklaard dat de producten ter beschikking van die klant worden gehouden.

2.3       Klant/consument draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Optie 1 Nijkerk deze onder zich heeft voor herstel/onderhouds-/vervangings-werkzaamheden. Het wordt aan klant/con­sument overgelaten dit risico te verzekeren.

2.4       Een door Optie 1 Nijkerk opgegeven levertijd kan nooit worden beschouwd als een fatale termijn. De levertijd vangt pas aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Optie 1 Nijkerk, waarna Optie 1 Nijkerk zal trachten om zo snel mogelijk de levering te doen plaatsvinden.

2.5       De eigendom van alle door Optie 1 Nijkerk aan de klant geleverde producten berust bij Optie 1 Nijkerk zolang de klant de vorderingen van Optie 1 Nijkerk uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

2.6       De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Alle afleveringen van producten door Optie 1 Nijkerk aan de klant geschieden onder voorbehoud van eigendom.
2.7       Speciaal door klant/consument bestelde producten kunnen niet worden geruild.

3          Prijs en betaling

3.1       Alle prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Optie 1 Nijkerk stelt de tarieven en prijzen voor de door haar te leveren producten, te verlenen diensten en te maken kosten vast.

 • Alle betalingen vinden netto contant plaats bij aflevering. Indien betaling niet contant plaatsvindt, zal de klant binnen 15 dagen na factuurda­tum betalen.
 • Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge­ko­men termijn betaalt, is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebre­ke­stelling nodig is, over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2,2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag totdat Optie 1 Nijkerk algehele betaling heeft ontvangen. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vor­dering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
 • Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­ko­men.
 • Al hetgeen de klant betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul­digde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.
 1. Garantie

4.1       Op de producten die door Optie 1 Nijkerk aan de klant of consument worden verkocht en geleverd, zijn de (garantie)voorwaarden van de fabrikant van deze producten van toepassing.

4.2       De garantie komt te vervallen indien het geleverde produkt oneigenlijk is gebruikt, zoals bij het laten vallen of stoten van het produkt of als het produkt beschadigd is door vocht. In het geval oneigenlijk gebruik na toezending van het produkt door Optie 1 Nijkerk door de fabrikant wordt geconstateerd, is Optie 1 Nijkerk gerechtigd de klant/consument ten hoogste EURO 50,- (€ 50) in rekening te brengen.

4.3       In het geval een gebrek binnen de garantie valt, dient klant/consument Optie 1 Nijkerk in staat te stellen om het gebrek binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen. Optie 1 Nijkerk draagt zorg voor spoedige toezending van het produkt aan het reparatiecentrum van de fabrikant, die vervolgens vaststelt of het produkt te herstellen is of (gedeeltelijk) vervangen dient te worden. Optie 1 Nijkerk verplicht zich tot het uiterste in te spannen om het produkt zo spoedig mogelijk te laten herstellen danwel bij gebleken (gedeeltelijke) onherstelbaarheid zo snel mogelijk (deels) te laten vervangen. Het vaststellen van de onherstelbaarheid van het produkt is voorbehouden aan het reparatiecentrum van de fabrikant.

5          Aansprakelijkheid van Optie 1 Nijkerk

5.1       De klant/consument dient onmiddellijk na aflevering het produkt zorgvuldig te inspecteren en te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Optie 1 Nijkerk te worden gemeld.

5.2       Een niet zichtbaar gebrek dient binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de door de fabrikant gegeven garantietermijn, door de klant/consument schriftelijk en gemotiveerd aan Optie 1 Nijkerk gemeld te worden, een en ander behoudens de rechten die de consument heeft op basis van dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

5.3       De aansprakelijkheid van Optie 1 Nijkerk wegens toerekenbare tekortkoming in de na­koming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant/consument hem onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Optie 1 Nijkerk ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplich­tingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Optie 1 Nijkerk in staat is adequaat te reageren.

5.4       Optie 1 Nijkerk is niet aansprakelijk voor schade die klant/consument lijdt door tekortkomingen van Optie 1 Nijkerk en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Optie 1 Nijkerk.

5.5       Iedere aansprakelijkheid van Optie 1 Nijkerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van di­rec­te schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan EURO 500,00 (vijfhonderd euro).

5.6       Aansprakelijkheid van Optie 1 Nijkerk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant/consument, schade verband houdende met de inschakeling van door klant/consument aan Optie 1 Nijkerk voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk 4 (vier) weken na ontdekking daarvan of nadat klant/consument het redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schrifte­lijk bij Optie 1 Nijkerk wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Optie 1 Nijkerk vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Klant/consument is gehouden alle door Optie 1 Nijkerk verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is klant/consument gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Optie 1 Nijkerk, bij gebreke waarvan Optie 1 Nijkerk geen aansprakelijkheid aanvaardt. Klant/consument staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Optie 1 Nijkerk verstrekte gegevens en informatie.
 • De klant/consument vrijwaart Optie 1 Nijkerk voor alle aanspraken van derden jegens haar bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • De door Optie 1 Nijkerk ingeschakelde Opdrachtnemer vrijwaart Optie 1 Nijkerk voor alle aanspraken jegens Optie 1 Nijkerk bij de uitvoering van de werkzaamheden door Op­dracht­nemer bij de klant/consument van Optie 1 Nijkerk.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Optie 1 Nijkerk zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

 1. Overmacht

6.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Optie 1 Nijkerk geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte bij Optie 1 Nijkerk en andere stagnatie in de normale gang van zijn onderneming en/of toeleveranciers, stakingen bij toeleveranciers, het niet hebben van onderdelen op voorraad, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in de door derden geleverde technologie. In dat geval worden de verplichtingen van Optie 1 Nijkerk opgeschort tot op het moment dat Optie 1 Nijkerk alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Optie 1 Nijkerk in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

7          Ontbinding

7.1       Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

 • Optie 1 Nijkerk kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmid­del­lijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen of zijn prestatie opschorten indien de klant/consument – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of in het geval klant/consument terzake zijn prestaties geen zekerheid stelt. Optie 1 Nijkerk is bij in dit lid omschreven gevallen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

7.3       Het geleverde dient bij ontbinding terug te worden gezonden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en dient uiterlijk de 10de (tiende) dag na ontvangst van de geleverde producten door klant/consument weer in het bezit te zijn van Optie 1 Nijkerk. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant/consument.

8          Rechten van intellectuele eigendom

8.1       Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, voortvloeiende uit de door of namens Optie 1 Nijkerk geleverde producten, waaronder de gebruikersdo­cumentatie en verrichtte werkzaamheden, berusten uitsluitend bij de fabrikant hetzij bij Optie 1 Nijkerk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant/consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan de klant/consument toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. De klant/consument verbindt zich de producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

9.1       De overeenkomsten tussen Optie 1 Nijkerk en klant/consument worden beheerst door Nederlands recht.

9.2       Geschillen welke tussen Optie 1 Nijkerk en kant/consument mochten ontstaan naar aan­leiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, wor­den beslecht door de bevoegde Rechtbank te Utrecht, afhankelijk van de absolute competentie de Rechtbank Utrecht zelf of haar Sector Kanton, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorlopige voor­ziening te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.